Huishoudelijk reglement

Februari 2020

Artikel 1 

Elk lid kan een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen. Elk lid wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van statuten en huishoudelijk reglement.

Artikel 2

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan plaats vinden bij meerderheid van stemmen in de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 3

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of wanneer een artikel voor meerdere uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.

Artikel 4

Het dragen van de door de vereniging voorgeschreven, meest recente, clubkleding is vereist tijdens officiële gelegenheden waarbij FTC Emmen is vertegenwoordigd.

Tijdens de door de club georganiseerde activiteiten is het dragen van de meest recente clubkleding gewenst.

Artikel 5

De contributie dient voor 1 januari te zijn voldaan. Leden ontvangen medio november per mail een betaalverzoek. Contributie dient middels aangegeven betaalmethodes overgemaakt worden. (accorderen op ALV 2021)

Artikel 6

Indien een lid op 1 januari zijn contributieverplichting niet heeft voldaan, volgt eenmalig een herinnering, waarna bij het uitblijven van de betaling het lidmaatschap wordt opgezegd.

Artikel 7

Een bestuurslid is vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie en van het betalen van administratiekosten bij deelname aan TEP-tochten van FTC Emmen.

Artikel 8

Bestuursvergaderingen worden roulerend bij de bestuursleden thuis gehouden, die hiervoor geen vergoeding ontvangen anders dan een gezamenlijk etentje 1x per jaar inclusief hun partners.

Artikel 9

Jaarlijks wordt aan de winnaar van de clubkompetitie  een verenigingsbeker (de zgn. wisselbeker) uitgereikt die eigendom van FTC Emmen blijven.

Artikel 10

Grensoverschrijdend gedrag is ongewenst en wordt binnen FTC Emmen niet getolereerd. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt o.a. verstaan: pesten, bedreiging, belediging, mishandeling, discriminatie en seksuele intimidatie. 

Bij klachten en/of herhaaldelijke voorkomende situaties zal het bestuur onderzoek verrichten en waar nodig passende maatregelen nemen.

Bestuur FTC Emmen