Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de FTC Emmen.

Datum:    27 februari 2020

Locatie:   clubgebouw van de WSV

Tijd:       19.00 -20.00 competitie en toerkalender opstellen

              20.00- 22.00 Algemene ledenvergadering

1- Opening door de voorzitter Ben Scholman.

2- Ingekomen stukken

Deze dienen uiterlijk 14-02-2020 aan de secretaris te zijn gestuurd.

                              e-mail: secretaris@ftcemmen.nl

 3- Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2019.

4-Jaarverslag 2019.

5- Verslag kascommissie (Edwin Meulenbelt en Peter Bos. (Berend Stegink is geen lid meer)

6-Benoeming kascommissie (2020).

7-Financieel verslag 2020.

Het financiële jaarverslag ligt vanaf 14-02-2020 (op afspraak) ter inzage bij de penningmeester Herman Sijbom penningmeester@ftcemmen.nl

8- Begroting 2020.

9- Bestuursverkiezing:

 -Aftredend: Herman Sijbom (niet herkiesbaar)

-Aftredend: Harry Hadderingh

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 20 feb 2020  aangemeld bij het bestuur.

Diederik Wolthof wordt door het bestuur voorgedragen om toe te treden tot het bestuur.

10- Aanpassing “huishoudelijk regelement”

11- Mededelingen van het bestuur.

-Beëindiging sponsor contract

-Diversiteit clubtochten

-Ledenwerf actie

-Wegkapitein.

-Andere opzet club weekeind.

-Vrijwilligers avond

12- Presentatie FTC multimedia Team.

Sluiting.